Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кривобок Галина Дмитрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 14.05.2012
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2011 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне тоариство "Сантехкомплект"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
20038832
1.4. Місцезнаходження емітента
М.Київ, Днiпровський, 02002, м. Київ, Раскової Марини, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 4992990 (044) 4992990
1.6. Електронна поштова адреса емітента
mla@santech.kiev.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2012
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 78 (1331)   25.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці santexkomplekt.com.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: "Iнформацiя про облiгацiї (процентнi, дисконтнi, цiльовi) емiтента" - за звiтний перiод випускiв будь-яких облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента> - за звiтний перiод випускiв будь-яких iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя щодо сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не надавав особливу iнформацiю. , - дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне тоариство "Сантехкомплект"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Сантехкомплект"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
02002
3.1.5. Область, район
М.Київ, Днiпровський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Раскової Марини, 19
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 400003
3.2.2. Дата державної реєстрації
02.06.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Днiпровська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
57000.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
57000.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк"
3.3.2. МФО банку
300205
3.3.3. Поточний рахунок
2600021828
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк"
3.3.5. МФО банку
300205
3.3.6. Поточний рахунок
2600021828/480
3.4. Основні види діяльності
51.53.3 Оптова торгiвля санiтарно-технiчним обладнанням
52.46.0 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами та склом
51.54.0 Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним та опалювальним устаткуванням
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Роздрiбна торгiвля за готiвковi кошти .№ 31678 01.04.2011 ДПI в Оболонському районi м.Києв 31.03.2016
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): є намiри продовжити термiн дiї.
 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
не входить д/н
Опис д/н
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Послугами рейтингового агентства не користувалися уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 д/н

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
вiдсутнi д/н д/нд/нд/н 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Данiлкiн Вiктор Миколайович 4504 929115 05.02.2003 ОВД Ломоносовского р-на г. Москва 50.000000000000
Тiссова Тетяна Олександрiвна 4597 036535 19.02.1998 ВВС р-ну Коньково м. Москви 25.000000000000
ЯСЬКО ГЕННАДIЙ LV 3387621 09.03.2009 паспортним вiддiлом №4 м. Рига, 25.000000000000
Усього 100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 50 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 1 Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 1 Фонд оплати працi: 340000 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: постiйне навчання та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данiлкiн Вiктор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4504 929115 05.02.2003 Ломоносiвського р-ну м. Москва
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ЗАО "Сантехкомплект" м. Москва
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 Попереднi посади: Директор ЗАО "Сантехкомплект" м. Москва Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривобок Галина Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 012506 13.02.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ <Сантехкомплект>, Заступник директора з продажу
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 1 Попереднi посади: ПрАТ <Сантехкомплект>, Заступник директора з продажу. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ясько Геннадiй
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
LV 3387621 09.03.2009 паспортним вiддiлом №4 м. Рига
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ <Сантехкомплект>, м.Рига, Директор
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 14 Попереднi посади: ТОВ <Сантехкомплект>, м.Рига, Директор Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради, головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мезенцева Людмила Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 637697 06.11.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
15
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
НВКЦ <Атомприладсервiс> Головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 Попереднi посади: НВКЦ <Атомприладсервiс> Головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Кривобок Галина Дмитрiвна СМ 012506 13.02.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0
Голова Спостережної ради Ясько Геннадiй LV 3387621 09.03.2009 паспортним вiддiлом №4 м. Рига 04.04.2011 25 25.00000000000 25 0 0 0
Головний бухгалтер Мезенцева Людмила Анатолiївна СН 637697 06.11.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0
Член Наглядової ради Данiлкiн Вiктор Миколайович 4504 929115 05.02.2003 Ломоносiвського р-ну м. Москва 03.12.2010 50 50.00000000000 50 0 0 0
Усього 75 75.00000000000 75 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Юридичнi особи акцiями емiтента не володiють д/н д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0.00000000000 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ясько Геннадiй LV 3387621 09.03.2009 паспортним вiддiлом №4 м. Рига 04.04.2011 25 25.00000000000 25 0 0 0
Данiлкiн Вiктор Миколайович 4504 929115 05.02.2003 ОВД Ломоносiвського р-ну м. Москва 03.12.2010 50 50.00000000000 50 0 0 0
Тiссова Тетяна Олександрiвна 4597 036535 19.02.1998 ВВС р-ну Коньково м. Москви 03.12.2010 25 25.00000000000 25 0 0 0
Усього 100 100.00000000000 100 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 05.04.2011
Кворум зборів** 88.000000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1.Про внесення та затвердження змiн до статуту ЗАТ <Сантехкомплект> у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>, шляхом викладення його у новiй редакцiї. 2.Про визначення типу Товариства та змiну найменування у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України <Про акцiонернi товариства>. 3.Затвердження Внутрiшнiх положень Товариства. 4.Затвердження плану розвитку пiдприємства на 2011 р. 5. Затвердження звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк. 6.Прийняття рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. 7. Обрання Наглядової ради акцiонерного товариства <Сантехкомплект>. 8.Затвердження рiшень, прийнятих Виконавчим органом Товариства. 9. Попереднє схвалення рiшень, прийнятих Наглядовою радою. 10. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу за рахунок додаткового випуску акцiй. 11. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. 12. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються повноваження: - затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; - прийняття рiшення про дострокове закiнчення закритого (приватного) розмiщення акцiй (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде розмiщено достроково); - прийняття рiшення про змiну (перенос) термiнiв закритого (приватного) розмiщення акцiй товариства; - затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй. 13. Визначення уповноважених осiб товариства, яким надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв товариства, на яких прийняте рiшення про збiльшення статутного капiталу та закрите (приватне) розмiщення акцiй, про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення; - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй. 14.Затвердження перелiку iнвесторiв, якi приймуть участь в розмiщеннi акцiй. ПОЗАЧЕРГОВI загальнi збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити змiни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новiй редакцiї. Доручити директору Товариства Кривобок Г.Д. пiдписати Статут вiд iменi товариства та здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї статуту Товариства у порядку з чинним законодавством України з правом передоручення. 2. Затвердити тип товариства - приватне акцiонерне товариство. Затвердити найменування товариства Приватне акцiонерне товариство <Сантехкомплект> (скорочено ПрАТ <Сантехкомплект>). 3. Затвердити внутрiшнi Положення Товариства : Положення про загальнi збори товариства, Положення про виконавчий орган, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревiзора. 4. Затвердити план розвитку пiдприємства на 2011 р. 5. Затвердити звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2010 рiк. 6. Вирiшили прибуток не розподiляти i виплату дивiдендiв не проводити. 7. Обрати Наглядову раду в кiлькостi 3 осiб. 8. Затвердити рiшення щодо прийняття правочинiв на суму до 10% вартостi активiв. 9. Дозволити Наглядовiй Радi попереднє схвалення рiшень про укладання правочинiв на суму до 25% вартостi активiв. 10. Не розглядати питання про збiльшення статутного капiталу Товариства. 11. Не розглядати питання про закрите (приватне) розмiщення акцiй Товариства. 12., 13., 14. Не розглядати данi питання.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1900 14.09.1752 01.01.1900 01.01.1900
Дата виплати дивідендів 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900 01.01.1900
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалось. Дивiденди за 2010 рiк не виплачувалися у зв'язку iз збитками.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство <Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв>
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107м. Київвул. Тропiнiна, 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-4240, 41, 42
Факс (044) 585-4240, 41, 42
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента здiйснює ПрАТ "ВДЦП".

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "НВП "Магiстр"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34045290
Місцезнаходження 01013м. Київвул. Промислова, 1, адмiнiстр. корпус лiтера А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності сер. АВ № 533860
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2010
Міжміський код та телефон (044) 390-1607
Факс (044) 390-1608
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Зберiгач здiйснює ведення депозитарного облiку рахункiв акцiонерiв емiтента на пiдставi договору з емiтентом № 53-Е вiд 29.10.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма <Стандарт>
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30531131
Місцезнаходження 04070м. Київвул. Григорiя Сковороди, буд. 21/16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АБ 000254
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.03.2011
Міжміський код та телефон (044) 561-2705
Факс (044) 561-2704
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Пiдстава проведення перевiрки: Договiр № 14/3 вiд 14.03.2012 р.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.10.2010 468/10/1/10 ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA1002381002 Акції Іменні прості Бездокументарна Іменні 570.000 100 57000.000 100.000000000000
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Намiрiв включення цiнних паперiв емiтента до лiстингу не було. Додаткової емiсiї не було.
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
У перiодi , за який надаються данi, вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ "Сантехкомплект " (код ЄДРПОУ -20038832 ) є: Директор - Кривобок Галина Дмитрiвна , IНН - 2082030090 наказ про призначення вiд 20/12/2010р.. № 22/10-к; головний бухгалтер - Мезенцева Людмила анатолiївна , IНН - 1768003142 наказ про призначення вiд 18/04/1997 № 18 . ПрАТ <Сантехкомплект> зареєстроване Днiпровською районною у м.Києвi Державною адмiнiстрацiєю. Cвiдоцтво про державну реєстрацiю вiд 02.06.1998р №1 067 107 0009 004571, Код за ЄДРПОУ -20038832: Мiсцезнаходження суб'єкта господарювання вiдповiдно до свiдоцтва про державну реєстрацiю: м.Київ, вул. Раскової Марини,19 кiмн.9-0-1 Фактично суб'єкт господарювання знаходиться за адресою: 04073, м. Київ, вул. Куренiвська,16-А
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Органiзацiйна структура ПрАТ <Сантехкомплект>: Директор, якому пiдпорядкованi вiддiли: Вiддiл збуту, Вiддiл постачанння, Бухгалтерiя (Фiнансово-економiчний вiддiл), Склад в м. Київ, в м.Одеса, в м. Харкiв, м. Симферополь ПрАТ <Сантехкомплект> є засновником дочiрнiх пiдприємств : ДП <Сантехкомплект> м. Донецьк ДП <Сантехкомплект> м. Херсон ДП <Сантехкомплект> м. Днiпропетровськ ДП <Сантехкомплект> м. Львiв
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика Товариства за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2011 р. проводилась у вiдповiдностi до ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV, Товариством встановлено єдину облiкову полiтику. Ведення бухгалтерського облiку органiзовано iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми. Постановка бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам. Товариством досягнуто незмiнностi облiкової полiтики протягом 2011 року. Вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику вiдпуск запасiв у продаж та iншому вибуттi, оцiнку їх здiйснювалася за методом середньозваженої собiвартостi
Текст аудиторського висновку
ТОВ <Аудиторська фiрма <Стандарт> Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2304, видане 30.03.2001 р. Аудиторською Палатою України Адреса: 04070, м. Київ, вул. Григорiя Сковороди, буд.21/16, т. 561-27-05, 561-27-04 Аудиторський висновок № 28/03 щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства <Сантехкомплект> станом на 31.12.2011 року м. Київ 28 березня 2012 р. Аудиторський висновок подається керiвним органам управлiння Приватного акцiонерного товариства <Сантехкомплект> та, у вiдповiдностi до чинного законодавства, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на вимогу нормативних актiв останньої. Вступний параграф Основнi вiдомостi про Товариство Найменування пiдприємства Приватне акцiонерне товариство <Сантехкомплект> Код ЄДРПОУ 20038832 Дата державної реєстрацiї 02.06.1998р. Днiпровською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю Адреса Україна, 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 19 к.9-0-1 Телефон (044) 499 29 90 Основнi види дiяльностi 51.53.3 Оптова торгiвля санiтарно-технiчним обладнанням 45.33.2 Водопровiднi, каналiзацiйнi та протипожежнi роботи 51.15.0 Посередництво в торгiвлi меблями, побутовими товарами, залiзними та iншими металевими виробами 51.54.0 Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним та опалювальним устаткуванням 52.46.0 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, фарбами, склом Перевiрку сплановано та проведено у вiдповiдностi з вимогами Закону України <Про аудиторську дiяльнiсть>, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29 вересня 2011 № 1360 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за №1358/20096. Цi стандарти зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. Цi процедури включають оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства та помилки. При проведеннi оцiнки таких ризикiв аудитор аналiзує заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального представлення фiнансових звiтiв: у складi балансу станом на 31.12.2011 р., звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2011 рiк, звiту про власний капiтал за 2011 рiк, Примiтки до фiнансової звiтностi за 2011 рiк. Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть Вiдповiдальнiсть за надану iнформацiю несе керiвництво Приватного акцiонерного товариства <Сантехкомплект>. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної перевiрки. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Приватне акцiонерне товариство <Сантехкомплект> має на балансi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства, якi на дату балансу вiдображено за собiвартiстю. Оцiнку довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу ПрАТ <Сантехкомплект> не здiйснювало, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО № 12 <Фiнансовi iнвестицiї>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українивiд 26 квiтня 2000 р. N 91. Зауважуємо, що облiкова полiтика Товариства не мiстить основних принципiв облiку та розкриття iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї. На нашу думку невизначення в облiковiй полiтицi Товариства принципiв оцiнки фiнансових iнвестицiй, має вплив на оцiнку вiдповiдних статей балансу на дату фiнансової звiтностi. Аналiз показникiв фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства <Сантехкомплект> на 31 грудня 2011 року свiдчить про залежнiсть вiд залученого капiталу та неможливiсть Товариства погасити свої зобов'язання негайно, але власних оборотних активiв Товариства буде достатньо для погашення його поточних зобов'язань, що на нашу думку не має суттєвого впливу на безперервнiсть дiяльностi Товариства. Висновок На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попереднiх параграфах, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства <Сантехкомплект> в усiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31 грудня 2011 року, а також результати дiяльностi за 2011 рiк. Результати перевiрки окремих компонентiв фiнансової звiтностi При перевiрцi окремих компонентiв фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2011р. по 31.12.2011р. ми керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>. Пiдтвердження вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок чистих активiв Приватного акцiонерного товариства <Сантехкомплект> здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 <Статутний капiтал акцiонерного товариства> Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: <Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку>. Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi методичних рекомендацiй, щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17 листопада 2004 року. Вартiсть чистих активiв = (I р А+II р А+III р А) - (II р П+III р П +IV р П + V р П) = 3 649 тис. грн. На думку аудитора вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Вартiсть чистих активiв станом на 31 грудня 2011 року товариства є бiльшою вiд статутного капiталу. Iнша iнформацiя Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть> не виявлено. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України <Про акцiонернi товариства>: 1. Придбання товару (запорная арматура: шаровi крани BALLOMAX, клапани BALLOREX (стальнi), а также крани для предизоляцiї и комплектуючi до них) згiдно Контракту № Ех/003/2011 на поставку продукцiї вiд 27 червня 2011 року з BROEN SA, Польша, на суму 2516751,46 грн. Сума контракту 1000000 евро. Зобов'язання по контракту на дату балансу - 603034,01 грн. 2. Придбання товару (крани шаровi) згiдно Контракту № 68/11СН вiд 11 травня 2011 року з <Чжунди индастри инк.>, Китай, на суму 2640691,09 грн. Сума контракту 300000 долларов США. Зобов'язання по контракту на дату балансу - 903699,51 грн. 3. Придбання товару (сантехнiчних виробiв та обладнання) згiдно Контракту № 02-э вiд 30 грудня 2009 року з ТОВ <Сантехкомплект>, Росiйська федерацiя, на суму 1616575,43 грн. Сума контракту 50000000 рублiв Росiйської федерацiї. Зобов'язання по контракту виконанi. 4. Придбання товару та рекламних матерiалiв та зразкiв нової продукцiї згiдно Контракту № 69/11СН вiд 23 травня 2011 року з ТОВ <Сантехкомплект>, м.Рига, Латвiя, на суму 11079984,93 грн. Сума контракту 270000,0 Євро. Зобов'язання по контракту на дату балансу - 9028044,07 грн. Пiд час аудиторської перевiрки встановлено наявнiсть в ПрАТ <Сантехкомплект> системи, за допомогою якої спрямовують та контролюють дiяльнiсть товариства. У рамках корпоративного управлiння визначено, яким чином iнвестори здiйснюють контроль за дiяльнiстю менеджерiв, а також яку вiдповiдальнiсть несуть менеджери перед iнвесторами за результати дiяльностi товариства. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю вiдповiдно до Закону України <Про акцiонернi товариства> задовiльний. Аудиторськими процедурами по оцiнцi ризикiв можливостi iстотних спотворень бухгалтерської (фiнансовою) звiтностi внаслiдок шахрайства умисних дiй, здiйснених особами керiвного складу та спiвробiтниками Приватного акцiонерного товариства <Сантехкомплект>, а також третiми особами, якi спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовiй) звiтностi не встановлено. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму ТОВ <Аудиторська фiрма <Стандарт>. Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №2304, видане 30.03.2001р. Аудиторською Палатою України, подовжене рiшенням АПУ №161 вiд 30.03.2006р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 15.03.2007 року №553. Серiя та номер Свiдоцтва: АБ 000254. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва 280. Строк дiї Свiдоцтва з 29.03.2011 по 24.02.2016р. подовжено рiшенням ДКЦПФР №322 вiд 29.03.2011 року. Адреса: 04070, м. Київ, вул. Григорiя Сковороди, буд. 21/16, т. 561-27-04,561-27-05 Пiдстава проведення перевiрки: Договiр № 14/3 вiд 14.03.2012 р. Термiн перевiрки: розпочата 14 березня 2012р., закiнчена 28 березня 2012р. Директор ТОВ <Аудиторська фiрма <Стандарт> _________________________ Н.В.Мельник (Сертифiкат аудитора серiї А №005734 вiд 29.04.р.2004 р., рiшення Аудиторської Палати України №134 вiд 29.04.2004р., подовжений рiшенням АПУ №200/2 вiд 26.03.2009 р.) Розкриття додаткової iнформацiї вiдповiдно до нормативних актiв України. В ходi проведення аудиту були перевiренi наступнi документи: - Статут Товариства та змiни до нього; - Протоколи Загальних зборiв учасникiв Товариства; - Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2011р. у складi балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв за 2011 рiк; - Головна книга, журнали-ордери та iншi реєстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2011 рiк; - Первиннi документи по облiку касових та банкiвських операцiй, запасiв, розрахункiв з засновниками, облiку фiнансових iнвестицiй та витрат пiдприємства; - Договори фiнансово-господарської дiяльностi; - Документи внутрiшньогосподарського управлiннята iнш. В ходi проведення аудиторської перевiрки були вивченi установчi документи, зроблено порiвняння даних, вiдображених в бухгалтерськiй звiтностi з даними журналiв-ордерiв, зроблена оцiнка господарських операцiй, вiдображених в бухгалтерському облiку вимогам дiючого законодавства. До iнформацiї, що перевiрялась, були застосованi такi процедури аудиту: перевiрка, обчислення, аналiтичнi процедури. 1. Пiдтвердження правильностi, класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку Товариства 1.1. Облiк необоротних активiв Товариства Станом на 31.12.2011р. необоротнi активи Товариства складаються з таких статей: Нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) - 67 тис.грн.; Основнi засоби (залишкова вартiсть) - 1120 тис.грн.; Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї - 111 тис.грн; За даними перевiрки встановлено наступне: 1.1.1. Облiк нематерiальних активiв На нашу думку, бухгалтерський облiк нематерiальних активiв Товариства протягом 2011 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 <Нематерiальнi активи>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 18 жовтня 1999р. № 242. Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод здiйснено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> i П(С)БО 2 <Баланс>, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв Товариства на 31.12.2011р. становить 67 тис.грн. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась прямолiнiйним методом. 1.1.2. Облiк основних засобiв На нашу думку, бухгалтерський облiк основних засобiв Товариства протягом 2011 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27 квiтня 2000р. № 92. Розкриття iнформацiї про основнi засоби у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод здiйснено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> i П(С)БО 2 <Баланс>, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87. Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства на 31.12.2011 року становить 1120 тис. грн. До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 1 року. В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного та синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 <Основнi засоби>. Облiк зносу основних засобiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 1.1.3. Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй. Сума довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 31 грудня 2011 року становить 111 тис. грн. Визначення первiсної вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснено вiдповiдно до П(С)БО № 12 <Фiнансовi iнвестицiї>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українивiд 26 квiтня 2000 р. N 91, за собiвартiстю. Аудитор звертає увагу на те, що подальша оцiнка довгострокових фiнансових, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу ПрАТ <Сантехкомплект> не здiйснювалась, а саме, фiнансовi iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства вiдображено не за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж ПрАТ <Сантехкомплект> i об'єктом iнвестування, що має вплив на оцiнку активiв на дату фiнансової звiтностi. Разом з тим зауважуємо, що у облiковiй полiтицi Товариства не визначено основи розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу. 2. Облiк оборотних активiв Товариства За даними фiнансової звiтностi Товариства, згiдно Форми 1 - Балансу станом на 31.12.2011р. вартiсть оборотних активiв Товариства, становить 21769 тис.грн., та складається з таких статей: Виробничi запаси - 64 тис.грн.; Товари-11786 тис. грн.; Дебiторська заборгованiсть за товари, работи, услуги - 4893 тис.грн.; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 2307 тис. грн.; Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 1357 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 46 тис.грн.; Грошовi кошти та їх еквiваленти- 476 тис.грн.; Iншi оборотнi активи - 840 тис. грн. За даними перевiрки встановлено наступне: 2.1. Облiк запасiв На нашу думку, бухгалтерський облiк запасiв Товариства протягом 2011 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 року здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 <Запаси>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 20 жовтня 1999 р. N 246. Класифiкацiя та оцiнка запасiв вiдповiдають з П(С)БО № 9. Метод вибуття запасiв - середньозваженої собiвартостi, обраний товариством та вiдповiдно зафiксований у наказi "Про облiкову полiтику ПрАТ <Сантехкомплект>, вiдповiдає П(С)БО № 9. Станом на кiнцеву дату звiтного перiоду вартiсть виробничих запасiв на балансi товариства становить 64 тис. грн., товарiв -11786 тис. грн. що вiдображено у фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2011 року. 2.2. Облiк дебiторської заборгованостi На нашу думку, бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi Товариства протягом 2011 року, розкриття iнформацiї про них та оцiнка на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 року, в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 р. № 237 та вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. Розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" i П(С)БО 2 "Баланс", затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87. На кiнцеву дату звiтного перiоду вiдповiдно до даних бухгалтерського Товариства: Дебiторська заборгованiсть за товари, работи, услуги - 4893 тис.грн.; Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 2307 тис. грн.; Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - 1357 тис. грн.; Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 46 тис.грн. 2.3. Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв На нашу думку, бухгалтерський облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариства протягом 2011 року та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> i П(С)БО 2 <Баланс>, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87. Облiк касових операцiй, залишкiв каси, ведення операцiй на рахунках в банку вiдповiдають вимогам чинного законодавства. Станом на 31.12.2011 року грошовi кошти та їх еквiваленти в балансi складають 412 тис. грн. в нацiональнiй валютi України та 64 тис. грн. в iноземнiй валютi. 3 Пiдтвердження реальностi, класифiкацiї та оцiнки зобов'язань у бухгалтерському облiку Товариства На нашу думку, бухгалтерський облiк зобов'язань Товариства протягом 2011 року та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2011 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 11 <Зобов'язання>, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00 р.№ 20. Розкриття iнформацiї про зобов'язання у фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк проведено Товариством в вiдповiдностi з П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> i П(С)БО 2 <Баланс>, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87. Структура зобов'язань Товариства станом на 31.12.2011 р. має наступний вигляд: Короткостроковi кредити банкiв - 5911 тис. грн.; Кредиторська заборгованiсть за товари, работи, услуги - 12608 тис.грн.; Поточнi зобовязання з одержаних авансiв - 392 тис. грн.; з бюджетом - 281 тис. грн.; з оплати працi - 139 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 87 тис. грн. 4 Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу, його структури та призначення На нашу думку, бухгалтерський облiк власного капiталу Товариства у суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО, а розкриття iнформацiї про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>, П(С)БО 2 <Баланс> та П(С)БО 5 <Звiт про власний капiтал>, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87. Власний капiтал Товариства згiдно Форми 1, Балансу на 31.12.2011р. становить 3649 тис. грн. Структура власного капiталу наступна: - статутний капiтал - 57 тис. грн.; - додатковий вкладений капiтал - 231 тис. грн.; - iнший додатковий капiтал - 50 тис. грн.; - резервний капiтал - 97 тис. грн.; - нерозподiлений прибуток - 3214 тис. грн. Статутний капiтал Товариства за станом на 31 грудня 2011 року становить 57000,00 (п'ятдесят сiм тисяч) грн. та подiлено на 100 (сто) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 570,00 гривень кожна. За даними первинних облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку внески до статутного капiталу здiйснено в повному обсязi. 5 Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, вiдображених в фiнансовiй звiтностi На думку аудитора бухгалтерський облiк (визнання i оцiнка) доходiв i витрат ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО. Розкриття iнформацiї про отриманi доходи i понесенi витрати у фiнансовiй звiтностi ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi> та П(С)БО 3 <Звiт про фiнансовi результати> затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87. Облiк доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 <Доходи>, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99 р. №290. У статтi "Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" Звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк вiдображено загальний дохiд (виручку) у сумi 71354 тис. грн. Чистий доход (виручка) становить 59930 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи - 3981 тис. грн. Сума iнших фiнансових доходiв за звiтний перiод становить 1 тис. грн. Iншi доходи - 236 тис. грн. (суттеву пiтому вагу складають неоперацiйнi курсовi рiзницi). При заповненнi статей про витрати дiяльностi ПрАТ <Сантехкомплект> керувалось Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.99 р. та № 3 "Звiт про фiнансовi результати": Собiвартiсть реалiзованої продукцiї у звiтному перiодi становила 49816 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати - 6465 тис. грн. Витрати на збут - 1900 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати - 4174 тис. грн. Фiнансовi витрати - 499 тис. грн. Iншi витрати - 71тис. грн. Податок на прибуток, визнаний витратами згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 17 "Податок на прибуток", в звiтному перiодi становив 534 тис. грн. У статтi "Чистий прибуток (збиток)" звiту про фiнансовi результати за 2011 рiк вiдображено чистий прибуток у сумi 689 тис. грн. Аудитор звертає увагу на викладенi у п 1.1.3 зауваження щодо оцiнки довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств. На думку аудитора вiдповiдний розрахунок балансової вартостi фiнансових iнвестицiй з урахуванням прибутку (збитку) об'єкта iнвестування за звiтний перiод, має вплив на склад доходiв та витрат вiд участi в капiталi ПрАТ <Сантехкомплект>. 6. Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi Товариства даним облiку та вiдповiдностi даних окремих форм звiтностi один одному Перевiркою вiдповiдностi даних окремих форм фiнансової звiтностi Товариства за 2011 рiк один одному, згiдно "Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi", затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 грудня 2008 р. № 1524, розбiжностей не встановлено. 7. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi Звiтнiсть складено своєчасно згiдно П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", П(С)БО № 2 "Баланс", П(С)БО № 3 "Звiт про фiнансовi результати", П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв", П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал", та наказу Мiнфiну №. 302 вiд 29.11.00р. "Про примiтки до рiчної звiтностi". Бухгалтерська звiтнiсть вiдповiдає аналiтичному бухгалтерському облiку та пiдтверджується документами первинного облiку. У якостi концептуальної основи для пiдготовки фiнансових звiтiв ПрАТ <Сантехкомплект> використовувались нацiональнi стандарти з бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiну України № 291 вiд 31.11.99р. 8. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2011 р. У вiдповiдностi до ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-XIV, Товариством встановлено єдину облiкову полiтику. Ведення бухгалтерського облiку органiзовано iз застосуванням комп'ютерної бухгалтерської програми. Постановка бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам. Товариством досягнуто незмiнностi облiкової полiтики протягом 2011 року. Аудитор зауважує: в Наказi <Про облiкову полiтику ПрАТ <Сантехкомплект> на 2011 рiк не вiдображенi всi принциповi питання органiзацiї бухгалтерського облiку, зокрема розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу. 9. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року За даними перевiрки дiй, якi вiдбулися протягом звiтного 2011 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" встановлено, що протягом звiтного року Приватним акцiонерним товариством <Сантехкомплект>: o рiшення про випуск та розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалось; o рiшення про викуп власних акцiй не приймалось; o в звiтному перiодi отримано позику вiд SIA , Riga по Договору №061/10А про надання займу вiд 23 вересня 2010 року - 250000,0 Євро (1986,4 тис грн.); o товариство не має фiлiй та представництв, рiшення про утворення фiлiй або представництв не розглядались, не приймались; o порушень справи про банкрутство товариства немає; o змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй в березнi 2011 року - Похiлько Iгор Володимирович вiдступив свою частку у сумi 6840,00 грн. , що становить 12 вiдсоткiв Ясько Геннадiю Васильовичу; o змiни у складi посадових осiб - вiдповiдно Наказу №42/11К вiд 26 грудня 2011 року головним бухгалтером призначено Цiлiцького Тараса Володимировича. 10. Аналiз показникiв фiнансового стану Товариства № п/п Показники Формули розрахунку показника фiнансового стану емiтента Норма Значення показника 31.12.10р. Значення показника31.12.11р. 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення)/ Короткостроковi зобов'язання 0,25-0,5 0,02 0,03 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = ( Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори + Запаси + Витрати ) / Короткострокову заборгованiсть 1,0-2,0 1,1 1,1 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) К3 = Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) 0,25-0,5 0,2 0,2 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 = ( Короткострокова кредиторська заборгованiсть + Довгострокова кредиторська заборгованiсть )/ Власний капiтал 0,5-1,0 3,4 5,3 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Ф № 2 р.220/(Ф №1 (р.280 гр.3 +р.280 гр. 4 )/2) 0,0 0,04 На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану можна зробити висновок: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вказує на те, що поточнi зобов'язання не можуть бути сплаченi негайно за рахунок власних грошових коштiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi негативно характеризує платоспроможнiсть пiдприємства. По зрiвнянню з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта збiльшився. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) вказує на те, що власних ресурсiв товариства не буде достатньо для погашення його поточних зобов'язань. По зрiвнянню з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта не змiнився. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) вказує на те, що частка власного капiталу товариства у фiнансуваннi активiв менша, нiж залученого, це вказує на нестабiльнiсть структури капiталу пiдприємства. По зрiвнянню з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта не змiнився. 4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) дорiвнюючи вказує на те, що залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв значна, що обумовлено стратегiй розвитку на даному етапi функцiонування пiдприємства як суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. По зрiвнянню з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта не змiнився. 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв показує на недостатню результативнiсть вкладення засобiв у дiяльнiсть товариства та нерацiональнiсть використання їх дiючим менеджментом, по зрiвнянню з попереднiм перiодом вiн суттєво збiльшився. Аналiз фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства <Сантехкомплект> на 31 грудня 2011 року свiдчить про залежнiсть вiд залученого капiталу та неможливiсть Товариства погасити свої зобов'язання негайно, але власних оборотних активiв Товариства буде достатньо для погашення його поточних зобов'язань. Результативнiсть вкладення засобiв у пiдприємство недостатня, але має тенденцiю к збiльшенню.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Фактично у 2011 роцi ПрАТ <Сантехкомплект> здiйснював оптову та роздрiбну торгiвлю , зовнiшню торгiвлю сантехнiчним оснащенням ( засувки, вентелi, вiдведення, труби чавуннi та стальнi, радiатори, шаровi крани, санфаянсовi вироби, фланцi , муфти , фасоннi вироби з чавуну , полiпропiленовi вироби ).
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
За останнi 5 рокiв придбано 3 автомобiлi, комп'ютерну технiку , мережеве обладнання. Вiдчудження активiв не вiдбувалося.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства на 31.12.2011 року становить 1120 тис. грн.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Фiнансування дiяльностi товариства продовжується за рахунок отримання кредиту банку , щоб досягти достатнього рiвня робочого капiталу для поточних потреб, шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв - це пошук нових ринкiв збуту , пошук нових постачальникiв, продовження роботи по розширенню асортименту товару.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Факти виплати штрафних санкцiй - вiдсутнi
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Основними ризиками в дiяльностi товариства є проблеми, пов"язанi з будiвництвом в країнi. Будiвельна галузь є однiєю з найважливiших галузей народного господарства вiд якої залежить ефективнiсть функцiонування всiєї системи господарювання в країнi. Важливiсть цiєї галузi для економiки будь-якої країни можна пояснити наступним чином: капiтальне будiвництво, напевне, як нiяка iнша галузь економiки, створює велику кiлькiсть робочих мiсць i споживає продукцiю багатьох галузей народ┐ного господарства. Але найголовнiше очiкування потенцiйних iнвесторiв пов'язане з обiцянками влади знизити ставки за iпотечними кредитами до 15% рiчних, що автоматично призведе до збiльшення обсягiв iпотечного кредитування не тiльки будiвельних органiзацiй, але i населення. Важливим стимулом для iнвесторiв має стати програма <лiквiдацiї недобудов i довгобудiв>, курс на яку проголосив уряд - в першу чергу житла, лiкарень, шкiл, дитячих садiв, тобто соцiальної iнфраструктури.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
вiдсутнi
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiя розвитку товариства направлена: - на активну участь у тендерах, якi проводять ПАТ < Київенерго>, < Київмiськбуд> та iншi державнi та комунальнi пiдприємства; - збiльшення асортименту товарiв , якi пропонуються для продажу з метою забезпечення будiвництва конкретних об"єктiв в повному обсязi; - пошук нових ринкiв збуту, в тому числi збiльшення експорту; - пошук нових постачальникiв з метою забезпечення товариства товарами для продажу по конкурентним цiнам.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки нових видiв продукцiї ПрАТ < Сантехкомплект> не проводить.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судовi справи вiдсутнi
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
д/н

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 959.000 1120.000 0.000 0.000 959.000 1120.000
будівлі та споруди 0.000 27.000 0.000 0.000 0.000 27.000
машини та обладнання 158.000 189.000 0.000 0.000 158.000 189.000
транспортні засоби 456.000 431.000 0.000 0.000 456.000 431.000
інші 345.000 473.000 0.000 0.000 345.000 473.000
2. Невиробничого призначення: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Усього 959.000 1120.000 0.000 0.000 959.000 1120.000
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Первiсна вартiсть основних засобiв: 959,00 тис. Грн. Ступiнь зносу основних засобiв: - машини та обладнання на початок року 54,1% на кiнець року -53,1% - транспортнi засоби на початок року -43,9% на кiнець року - 43,0% - iншi на початок року - 59,7% на кiнець року - 52,2% Ступiнь використання основних засобiв: Сума нарахованого зносу: Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3649.000 3239.000
Статутний капітал (тис. грн.) 57.000 57.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 57.000 57.000
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3592 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 3592 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 3182 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 3182 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 5911.000 X X
у тому числі:  
Кредитний договiр №061/10А вiд 23.09.2010р. 23.09.2010 2574.500 9.700000000000 23.09.2012
Кредитний договiр №078/10 А вiд 22.11.2010 22.11.2010 2796.400 9.700000000000 22.11.2012
Кредитний договiр №409 вiд 09.02.2010 09.02.2010 540.100 22.000000000000 09.02.2012
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 281.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 13226.000 X X
Усього зобов'язань X 19418.000 X X
Опис: д/н

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2009 3 2
2 2010 4 1
3 2011 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
1 Кількість членів наглядової ради 2
2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
3 Кількість представників держави 0
4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1
5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0.00


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1 Члени правління (директор) Так Ні Так
2 Загальний відділ Ні Ні Ні
3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
4 Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
5 Секретар правління Ні Ні Ні
6 Секретар загальних зборів Так Ні Так
7 Секретар наглядової ради Ні Так Ні
8 Корпоративний секретар Ні Ні Ні
9 Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
10 Інше(запишіть): д/н Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
1 Положення про загальні збори акціонерів X
2 Положення про наглядову раду X
3 Положення про виконавчий орган (правління) X
4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
5 Положення про ревізійну комісію X
6 Положення про акції акціонерного товариства X
7 Положення про порядок розподілу прибутку X
8 Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
1 Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
2 Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Ні Так Ні
3 Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
4 Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
6 Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
1 Не проводились взагалі X
2 Менше ніж раз на рік X
3 Раз на рік X
4 Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Змiна законодавства, пов'язана з дiяльнiстю аудиторiв

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ревiзiйна комiсiя вiдсутня

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
1 Випуск акцій X
2 Випуск депозитарних розписок X
3 Випуск облігацій X
4 Кредити банків X
5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
6 Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні


З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї, в звiтному роцi не змiнювали

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Річна фінансова звітність

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство Приватне акцiонерне тоариство "Сантехкомплект" за ЄДРПОУ 20038832
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 234
Орган державного управління за КОДУ 1005
Вид економічної діяльності Оптова торгiвля санiтарно-технiчним обладнанням за КВЕД 51.53.3
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума
Адреса Раскової Марини, 19, м. Київ, Днiпровський, Україна, 02002
Середня кількість працівників 50
Баланс станом на 31.12.2011
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 71 67
- первісна вартість 011 222 228
- накопичена амортизація 012 ( 151 ) ( 161 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 959 1120
- первісна вартість 031 2014 2177
- знос 032 ( 1055 ) ( 1057 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 90 111
- інші фінансові інвестиції 045 21 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 879 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 2020 1298
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 8 64
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 6915 11786
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2696 4893
- первісна вартість 161 2696 4893
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 366 2307
- за виданими авансами 180 1377 1357
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11 46
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 49 412
- у т.ч. в касі 231 48 4
- в іноземній валюті 240 120 64
Інші оборотні активи 250 713 840
Усього за розділом II 260 12255 21769
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 14275 23067
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 57 57
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 231 231
Інший додатковий капітал 330 25 50
Резервний капітал 340 97 97
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2829 3214
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3239 3649
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 4091 5911
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5639 12608
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 862 392
- з бюджетом 550 82 281
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 15 0
- з оплати праці 580 32 139
- з учасниками 590 269 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 46 87
Усього за розділом IV 620 11036 19418
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 14275 23067
Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 71354 49286
Податок на додану вартість 015 10888 7262
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 536 ) ( 649 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 59930 41375
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 49816 ) ( 33495 )
Валовий:
- прибуток 050 10114 7880
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 3981 1762
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 6465 ) ( 4415 )
Витрати на збут 080 ( 1900 ) ( 919 )
Інші операційні витрати 090 ( 4174 ) ( 7361 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 1556 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 3053 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 1 0
Інші доходи 130 236 17
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 499 ) ( 189 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 71 ) ( 238 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1223 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 3463 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 534 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 689 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 3463 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 689 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 3463 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 551 1169
Витрати на оплату праці 240 3456 1012
Відрахування на соціальні заходи 250 519 350
Амортизація 260 224 236
Інші операційни витрати 270 7789 9928
Разом 280 12539 12695
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 100.00000000 100.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 100.00000000 100.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00000000 0.00000000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.00000000 0.00000000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 64093 42603
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 392 863
Повернення авансів 030 570 563
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 42 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 309 9871
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 60688 ) ( 45415 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 559 )
Повернення авансів 100 ( 751 ) ( 336 )
Працівникам 105 ( 2859 ) ( 815 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 146 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 113 ) ( 21 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 380 ) ( 719 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 675 ) ( 373 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 606 ) ( 183 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 218 ) ( 9918 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -883 -4585
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -883 -4585
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 469 ) ( 58 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -469 -58
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -469 -58
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 4526 4991
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 2500 ) ( 900 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 54 )
Інші платежі 360 ( 375 ) ( 143 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 1651 3894
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 1651 3894
Чистий рух коштів за звітній період 400 299 -749
Залишок коштів на початок року 410 169 919
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 8 -1
Залишок коштів на кінець року 430 476 169
Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 57 0 231 25 97 2829 0 0 3239
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 57 0 231 25 97 2829 0 0 3239
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 689 0 0 689
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 25 0 0 0 0 25
280 0 0 0 0 0 -304 0 0 -304
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 25 0 385 0 0 410
Залишок на кінець року 300 57 0 231 50 97 3214 0 0 3649
Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 222 151 6 0 0 0 0 10 0 0 0 228 161
Разом 080 222 151 6 0 0 0 0 10 0 0 0 228 161
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 0 0 29 0 0 0 0 2 0 0 0 29 2 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 344 186 125 0 0 66 29 57 0 0 0 403 214 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 813 357 91 0 0 148 101 69 0 0 0 756 325 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 64 52 7 0 0 42 39 2 0 0 0 29 15 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 359 176 205 0 0 54 16 27 0 0 0 510 187 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 31 31 3 0 0 0 0 3 0 0 0 34 34 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 60 54 33 0 0 0 0 34 0 0 0 93 88 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 249 105 8 0 0 28 28 21 0 0 0 229 98 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94 0 0 0 0
Разом 260 2014 1055 501 0 0 338 213 215 0 0 0 2177 1057 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 111 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 111 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 1454
Операційна курсова різниця 450 1148 428
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 204
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 2833 2088
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 1 499
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 136 0
Безоплатно одержані активи 610 42 X
Списання необоротних активів 620 X 52
Інші доходи і витрати 630 58 19
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 4
Поточний рахунок у банку 650 472
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 476
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 18 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 4 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 42 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 11786 0 0
Разом 920 11850 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 4893 4893 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 46 46 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 6
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 534
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 534
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 534
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 225
Використано за рік - усього 1310 212
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
- з них машини та обладнання 1313 0
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 212
1317 0XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0


XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович