Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кривобок Галина Дмитрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 12.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
20038832
1.4. Місцезнаходження емітента
м. Київ , Днiпровський, 02002, м. Київ, Раскової Марини, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 4992990 (044) 4992990
1.6. Електронна поштова адреса емітента
ttv@santech.kiev.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №71 (1575)   12.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці santexkomplekt.com.ua в мережі Інтернет 11.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки У зв'язку з тим, що у вiдповiдностi до вимог Рiшення Держаної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1591 пункт 3.8 "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi", "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" не заповненi, оскiльки згiдно Рiшення НКЦПФР №1632 вiд 20.11.2012р. приватнi акцiонернi товариства, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв таку iнформацiю не заповнють.За звiтний перiод дивiденди не виплачувались, тому таблиця «Iнформацiя про дивiденди» не заповнена. До складу змiсту рiчної iнформацiї також не включенi наступнi форми: "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - лiцензiї (дозволи) вiдсутнi. "Iнформацiя про облiгацiї (процентнi, дисконтнi, цiльовi) емiтента" - за звiтний перiод випускiв будь-яких облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента» - за звiтний перiод випускiв будь-яких iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Iнформацiя щодо сертифiкатiв цiнних паперiв" - випуск акцiй емiтента у бездокументарнiй формi. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не надавав особливу iнформацiю. У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилось "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй. Не заповненi роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" оскiльки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води тому вiдповiдна iнформацiя не зазначається. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Сантехкомплект"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
02002
3.1.5. Область, район
м. Київ , Днiпровський
3.1.6. Населений пункт
м. Київ
3.1.7. Вулиця, будинок
Раскової Марини, 19
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
А01 № 400003
3.2.2. Дата державної реєстрації
02.06.1998
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Днiпровська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
57000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
57000
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк"
3.3.2. МФО банку
300205
3.3.3. Поточний рахунок
2600021828
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Український Професiйний Банк"
3.3.5. МФО банку
300205
3.3.6. Поточний рахунок
2600021828/840
3.4. Основні види діяльності
46.74 [2010]Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього
46.73 [2010]Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
46.15 [2010]Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi меблями, господарськими товарами, залiзними та iншими металевими виробами
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
Найменування об'єднання Місцезнаходження об'єднання
не входить д/н
Опис д/н
 
3.7. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Послугами рейтингового агентства не користувалися уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 д/н

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данiлкiн Вiктор Миколайович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4504 929115 05.02.2003 Ломоносiвського р-ну м. Москва
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Сантехкомплект" (Росiя)
6.1.8. Опис
Права та обов'язки члена наглядової ради визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що укладається з членом наглядової. ради. Виплата та нарахування за займану посаду не проводяться. Попередньо займанi посади директор ТОВ «Сантехкомплект» 10 рокiв. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривобок Галина Дмитрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 012506 13.02.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1975
6.1.5. Освіта**
вища, Фiнанси
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Сантехкомплект», Заступник директора зi збуту
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариств та Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Розмiр винагороди за 2012р. Складає 147000 грн. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 10 Попереднi посади: ПрАТ «Сантехкомплект» з 03.06.2002р. -начальник фiнансово-економiчного вiддiлу - 3 роки, з 10.07.2005р. - начальник регiонального фiнансово-економiчного вiддiлу - 1 рiк, з 09.09.2006р. Заступник директора зi збуту - 4 роки, з 20.12.2010р. по цей час - Директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ясько Геннадiй
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
LV 3920153 07.02.2012 паспортним вiддiлом №4 м. Рига
6.1.4. Рік народження**
1965
6.1.5. Освіта**
вища; iнженер-економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
2002 -2012 роки - Голова правлiння SIA Santehkomplekt ( м.Рига)
6.1.8. Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що укладається з Головою наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди за 2012рiк складає 440000 грн.. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Попереднi посади: 1996-2002 директор ТОВ «Сантехкомплект», м.Рига, Директор SIA Santehkomplekt ( м.Рига), 2002 -2012 роки - Голова правлiння SIA Santehkomplekt ( м.Рига), ПрАТ "Сантехкомплект" з 2012р. по цей час - Голова наглядової ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мезенцева Людмила Анатолiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 637697 06.11.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
6.1.4. Рік народження**
1948
6.1.5. Освіта**
вища, економiст
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
16
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Сантехкомплект" Головний бухгалтер
6.1.8. Опис
Права та обов'язки члена наглядової ради визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що укладається з членом наглядової ради. Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк складає Тридцять двi тисяч гривень. Попередньо займанi посади 02.06.1992 роки – 11.04.1997 Головний бухгалтер НВЦ «АСТОС», ПрАТ «Сантехкомплект» з 18.04.1997 – 03.01.2012 року Головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 16 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цiлiцький Тарас Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 833372 01.06.2006 Таращанським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
6.1.4. Рік народження**
1988
6.1.5. Освіта**
вища, Облiк i Аудит
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Сантехкомплект", заступник головного бухгалтера
6.1.8. Опис
Права та обов’язки Головного бухгалтера визначаються посадовими iнструкцiями, трудовим договором. Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк складає Сто сiмнадцять тисяч дев’ятсот гривень. Попередньо займанi посади: ТОВ «УКР-ПАК» з 05.10.2006 року – бухгалтер (виробництво) 1 рiк 6 мiс. ; ПрАТ «Сантехкомплект» з 03.07.2008 року – провiдний бухгалтер 3 роки; ПрАТ «Сантехкомплект 31.05.2011 р. – заступник головного бухгалтера 7 мiс; ПрАТ «Сантехкомплект» з 03.01.2012 по даний час – Головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 2 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради Данiлкiн Вiктор Миколайович 4504 929115 05.02.2003 Ломоносiвського р-ну м. Москва 13.12.2010 50 50 50 0 0 0
Директор Кривобок Галина Дмитрiвна СМ 012506 13.02.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 01.01.1990 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Ясько Геннадiй LV 3920153 07.02.2012 паспортним вiддiлом №4 м. Рига 09.02.2011 25 25 25 0 0 0
Член Наглядової ради Мезенцева Людмила Анатолiївна СН 637697 06.11.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович СМ 833372 01.06.2006 Таращанським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Усього 75 75 75 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Юридичнi особи акцiями емiтента не володiють д/н д/н м. Київ д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ясько Геннадiй LV 3920153 07.02.2012 паспортним вiддiлом №4 м. Рига 04.04.2011 25 25 25 0 0 0
Данiлкiн Вiктор Миколайович 4504 929115 05.02.2003 ОВД Ломоносiвського р-ну м. Москва 03.12.2010 50 50 50 0 0 0
Тiссова Тетяна Олександрiвна 4597 036535 19.02.1998 ВВС р-ну Коньково м. Москви 03.12.2010 25 25 25 0 0 0
Усього 100 100 100 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.04.2012
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1.Затвердження плану розвитку пiдприємства на 2012 р. 2.Затвердження звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк. 3.Прийняття рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. 4.Затвердження кошторису на оплату працi голови наглядової ради. 5.Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу за рахунок додаткового випуску акцiй. 6.Визначення уповноважених осiб товариства, яким надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення всiх акцiонерiв та iнших iнвесторiв, перелiк яких затверджено загальними зборами акцiонерiв товариства, на яких прийняте рiшення про збiльшення статутного капiталу та закрите (приватне) розмiщення акцiй, про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення; - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийняте рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй. 7. Затвердження перелiку iнвесторiв, якi приймуть участь в розмiщеннi акцiй. ПОЗАЧЕРГОВI загальнi збори не проводились. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердити план розвитку пiдприємства на 2012 рiк. 2. Затвердити Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2011 рiк. 3. Прибуток не розподiляти, нарахування i виплату дивiдендiв не проводити. 4. Затвердити кошторис на оплату працi голови наглядової ради у розмiрi 100000,00 (сто тисяч) гривень на мiсяць. 5.Не розглядати питання про збiльшення статутного капiталу Товариства. 6,7. Питання порядку денного не розглядати.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.10.2010 468/10/1/10 ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA1002381002 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 570 100 57000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Намiрiв включення цiнних паперiв емiтента до лiстингу не було. Додаткової емiсiї не було.
 

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1120 834 0 0 1120 834
будівлі та споруди 27 6 0 0 27 6
машини та обладнання 189 186 0 0 189 186
транспортні засоби 431 287 0 0 431 287
інші 473 355 0 0 473 355
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1120 834 0 0 1120 834
Опис Группа транспортнi засоби: термiн використання транспортних засобiв (легковi 7 рокiв),(Вантажнi 10 рокiв). Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть становить 756 393,69 грн., сума нарахованого зносу 469 106,80 грн., ступiнь зносу становить 65%. | Група машини та обладнання: термiн використання (комп’ютери 5 рокiв) (стелажне обладнання 12 рокiв)(Автонавантажувачi 6р.) (iнше 5 рокiв). Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть становить 514 111,79 грн., сума нарахованого зносу 328 306,19 грн., ступiнь зносу становить 52%. Сума нарахованого зносу: Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 7323 3649
Статутний капітал (тис. грн.) 57 57
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 57 57
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 7266 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 7266 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 3592 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 3592 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 6262 X X
у тому числі:  
Займ вiд нерезидента ТОВ "Сантехкомплект" (Рига) №061/10А 23.09.2010 2634.45 5 15.10.2013
Займ вiд нерезидента SANITARY ENGINEERING TECHNICAL COMPLETION LIMITED (Гонконг) №078/10А 23.09.2010 2797.55 3 01.11.2015
Кредитна лiнiя ПАТ "УПБ" №629 вiд 24.05.2012 24.05.2012 830 26 31.05.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 260 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 8635 X X
Усього зобов'язань X 15157 X X
Опис: д/н

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2010 4 1
2 2011 1 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): д/н Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Так
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Так Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Так Ні Так
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Начальник канцелярiї Ні Так Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ревiзiйна комiсiя вiдсутня

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї, в звiтному роцi не змiнювали

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року д/н

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 1005
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.74
Середня кількість працівників 46
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Раскової Марини, 19, м. Київ, Днiпровський, 02002, Україна
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 67 53
- первісна вартість 011 228 132
- накопичена амортизація 012 ( 161 ) ( 79 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 1120 834
- первісна вартість 031 2177 2175
- знос 032 ( 1057 ) ( 1341 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 111 111
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 1298 998
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 64 25
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 11786 11810
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 4893 5105
- первісна вартість 161 4893 5105
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 2307 2148
- за виданими авансами 180 1357 1295
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 46 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 412 445
- у т.ч. в касі 231 4 8
- в іноземній валюті 240 64 0
Інші оборотні активи 250 840 651
Усього за розділом II 260 21769 21479
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 3
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 23067 22480
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 57 57
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 231 231
Інший додатковий капітал 330 50 51
Резервний капітал 340 97 97
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3214 6887
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 3649 7323
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 5911 6262
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 12608 7795
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 392 330
- з бюджетом 550 281 260
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 0 0
- з оплати праці 580 139 101
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 87 409
Усього за розділом IV 620 19418 15157
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 23067 22480
Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 1005
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.74
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 78400 71354
Податок на додану вартість 015 12112 10888
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 504 ) ( 536 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 65784 59930
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 51337 ) ( 49816 )
Валовий:
- прибуток 050 14447 10114
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 1650 3981
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 4720 ) ( 6465 )
Витрати на збут 080 ( 5038 ) ( 1900 )
Інші операційні витрати 090 ( 1991 ) ( 4174 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 4348 1556
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 742 0
Інші фінансові доходи 120 1 1
Інші доходи 130 0 236
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 475 ) ( 499 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 7 ) ( 71 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 4609 1223
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 940 ) ( 534 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 3669 689
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 4 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 3673 689
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 820 551
Витрати на оплату праці 240 2956 3456
Відрахування на соціальні заходи 250 631 519
Амортизація 260 516 224
Інші операційни витрати 270 6816 7789
Разом 280 11739 12539
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 100 100
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 1005
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.74
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 44862 64093
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 28088 392
Повернення авансів 030 157 570
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 1 1
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 2 42
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 52 309
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 61398 ) ( 60688 )
Авансів 095 ( 1476 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 229 ) ( 751 )
Працівникам 105 ( 2466 ) ( 2859 )
Витрат на відрядження 110 ( 54 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 3 ) ( 113 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 957 ) ( 380 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 656 ) ( 675 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 5595 ) ( 606 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 713 ) ( 218 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 -385 -883
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -385 -883
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 742 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 222 ) ( 469 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 520 -469
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 520 -469
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 3892 4526
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 4078 ) ( 2500 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 375 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -186 1651
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -186 1651
Чистий рух коштів за звітній період 400 -51 299
Залишок коштів на початок року 410 476 169
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 20 8
Залишок коштів на кінець року 430 445 476
Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 1005
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.74
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 57 0 231 50 97 3214 0 0 3649
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 57 0 231 50 97 3214 0 0 3649
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 3673 0 0 3673
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 1 0 0 0 0 1
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 1 0 3673 0 0 3674
Залишок на кінець року 300 57 0 231 51 97 6887 0 0 7323
Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 228 161 30 0 0 126 126 44 0 0 0 132 79
Разом 080 228 161 30 0 0 126 126 44 0 0 0 132 79
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 29 2 0 0 0 0 0 21 0 0 0 29 23 0 0 0 0
Машини та обладнання 130 403 214 111 0 0 0 0 114 0 0 0 514 328 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 756 325 0 0 0 0 0 144 0 0 0 756 469 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 29 15 0 0 0 0 0 8 0 0 0 29 23 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 510 187 14 0 0 14 9 30 0 0 0 510 208 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 34 34 0 0 0 30 30 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 93 88 46 0 0 45 40 46 0 0 0 94 94 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 229 98 10 0 0 0 0 94 0 0 0 239 192 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 94 94 0 0 0 94 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 2177 1057 181 0 0 183 173 457 0 0 0 2175 1341 0 0 0 0
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 0
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 0 0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 0 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 0 0
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 111 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 111 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 0 0
Операційна курсова різниця 450 1303 1605
Реалізація інших оборотних активів 460 0 0
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 347 386
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 742 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 1 475
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 0 7
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 8
Поточний рахунок у банку 650 437
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 0
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 445
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 21 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
Паливо 820 4 0 0
Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
Будівельні матеріали 840 0 0 0
Запасні частини 850 0 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 0 0 0
Незавершене виробництво 890 0 0 0
Готова продукція 900 0 0 0
Товари 910 11810 0 0
Разом 920 11835 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 0
оформлених в заставу (923) 4400
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 5105 3674 364 1067
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 0 0 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 29
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 8
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210 940
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 0
- на кінець звітного року 1235 0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 940
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 940
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 501
Використано за рік - усього 1310 85
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 85
- з них машини та обладнання 1313 85
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

Інформація щодо аудиторського висновку

ТОВ «Аудиторська фiрма «Стандарт» Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2304, видане 30.03.2001 р. Аудиторською Палатою України Адреса: 04070, м. Київ, вул. Григорiя Сковороди, буд.21/16, т. 585-36-08 Аудиторський висновок № 14 щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Сантехкомплект» станом на 31.12.2012 року м. Київ 29 березня 2013 р. Аудиторський висновок подається керiвним органам управлiння Приватного акцiонерного товариства «Сантехкомплект» та, у вiдповiдностi до чинного законодавства, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, на вимогу нормативних актiв останньої. Вступний параграф Основнi вiдомостi про Товариство Найменування пiдприємства "Приватне акцiонерне товариство «Сантехкомплект» Код ЄДРПОУ 20038832 Дата державної реєстрацiї 02.06.1998р. Днiпровською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю Адреса Україна, 02002 м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 19 к.9-0-1 Телефон (044) 499 29 90 Основнi види дiяльностi КВЕД (ДК 009:2010) 46.74 Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткуванням i приладдям до нього 43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування 46.15 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi меблями, господарськими товарами, залiзними та iншими металевими виробами 46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням 47.52 Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах Звiтнiсть за 2012 рiк подано з КВЕД (ДК 009:2005) Перевiрку сплановано та проведено у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора" Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29 вересня 2011 № 1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за №1358/20096. Цi стандарти зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. Цi процедури включають оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства та помилки. При проведеннi оцiнки таких ризикiв аудитор аналiзує заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального представлення фiнансових звiтiв: у складi балансу станом на 31.12.2012 р., звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк, звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк, звiту про власний капiтал за 2012 рiк, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк та Додатку до Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть Вiдповiдальнiсть за надану iнформацiю несе керiвництво Приватного акцiонерного товариства «Сантехкомплект». Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної перевiрки. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Приватне акцiонерне товариство «Сантехкомплект» має на балансi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства, якi на дату балансу вiдображено за собiвартiстю. Оцiнку довгострокових фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу ПрАТ «Сантехкомплект» не здiйснювало, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українивiд 26 квiтня 2000 р. N 91. Зауважуємо, що облiкова полiтика Товариства не мiстить основних принципiв облiку та розкриття iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї. На нашу думку невизначення в облiковiй полiтицi Товариства принципiв оцiнки фiнансових iнвестицiй, має вплив на оцiнку вiдповiдних статей балансу на дату фiнансової звiтностi. Аналiз показникiв фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «Сантехкомплект» на 31 грудня 2012 року свiдчить про залежнiсть вiд залученого капiталу та неможливiсть Товариства погасити свої зобов’язання негайно, але власних оборотних активiв Товариства буде достатньо для погашення його поточних зобов’язань, що на нашу думку не має суттєвого впливу на безперервнiсть дiяльностi Товариства. Висновок На нашу думку, за винятком впливу на фiнансовi звiти питань, про якi йдеться у попереднiх параграфах, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства «Сантехкомплект» в усiх суттєвих аспектах достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про пiдприємство станом на 31 грудня 2012 року, а також результати дiяльностi за 2012 рiк. Результати перевiрки окремих компонентiв фiнансової звiтностi При перевiрцi окремих компонентiв фiнансової звiтностi за перiод з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. ми керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку i Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». Пiдтвердження вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розрахунок чистих активiв Приватного акцiонерного товариства «Сантехкомплект» здiйснено для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» Цивiльного кодексу України, зокрема, п. 3: «Якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку». Вартiсть чистих активiв розрахована на пiдставi методичних рекомендацiй, щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням ДКЦПФР №485 вiд 17 листопада 2004 року. Вартiсть чистих активiв = (I р А+II р А+III р А) – (II р П+III р П +IV р П + V р П) = 7 323 тис. грн. На думку аудитора вартiсть чистих активiв Товариства вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Вартiсть чистих активiв станом на 31 грудня 2012 року товариства є бiльшою вiд статутного капiталу. Iнша iнформацiя Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» ) не виявлено. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства». Пiд час аудиторської перевiрки встановлено наявнiсть в ПрАТ «Сантехкомплект» системи, за допомогою якої спрямовують та контролюють дiяльнiсть товариства. У рамках корпоративного управлiння визначено, яким чином iнвестори здiйснюють контроль за дiяльнiстю менеджерiв, а також яку вiдповiдальнiсть несуть менеджери перед iнвесторами за результати дiяльностi товариства. Стан корпоративного управлiння, у тому числi стан внутрiшнього контролю вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» задовiльний. Аудиторськими процедурами по оцiнцi ризикiв можливостi iстотних спотворень бухгалтерської (фiнансовою) звiтностi внаслiдок шахрайства умисних дiй, здiйснених особами керiвного складу та спiвробiтниками Приватного акцiонерного товариства «Сантехкомплект», а також третiми особами, якi спричинили за собою спотворене представлення результативних показникiв в бухгалтерськiй (фiнансовiй) звiтностi не встановлено. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Стандарт». Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi №2304, видане 30.03.2001р. Аудиторською Палатою України, подовжене рiшенням АПУ №228/4 вiд 24.02.2011р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 15.03.2007 року №553. Серiя та номер Свiдоцтва: АБ 000254. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва 280. Строк дiї Свiдоцтва з 29.03.2011 по 24.02.2016р. подовжено рiшенням ДКЦПФР №322 вiд 29.03.2011 року. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане рiшенням АПУ№214/1 вiд 29.04.2010р. Мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Григорiя Сковороди, буд. 21/16, т./факс 585-36-08. Пiдстава проведення перевiрки: Договiр № 14 вiд 15.03.2013 р. Термiн перевiрки: розпочата 15 березня 2013р., закiнчена 29 березня 2013р. Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Стандарт» _________________________ Н.В.Мельник (Сертифiкат аудитора серiї А №005734 вiд 29.04.р.2004 р., рiшення Аудиторської Палати України №134 вiд 29.04.2004р., подовжений рiшенням АПУ №200/2 вiд 26.03.2009 р.) Розкриття додаткової iнформацiї вiдповiдно до нормативних актiв України. В ходi проведення аудиту були перевiренi наступнi документи: - Статут Товариства та змiни до нього; - Протоколи Загальних зборiв учасникiв Товариства; - Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2012р. у складi балансу, звiту про фiнансовi результати, звiту про власний капiтал, звiту про рух грошових коштiв за 2012 рiк; звiту про власний капiтал за 2012 рiк, Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк та Додатку до Примiток до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк; - Головна книга, журнали-ордери та iншi реєстри синтетичного та аналiтичного облiку за 2012 рiк; - Первиннi документи по облiку касових та банкiвських операцiй, запасiв, розрахункiв з засновниками, облiку фiнансових iнвестицiй та витрат пiдприємства; - Договори фiнансово-господарської дiяльностi; - Документи внутрiшньогосподарського управлiння та iнш. В ходi проведення аудиторської перевiрки були вивченi установчi документи, зроблено порiвняння даних, вiдображених в бухгалтерськiй звiтностi з даними журналiв-ордерiв, зроблена оцiнка вiдповiдностi господарських операцiй, вiдображених в бухгалтерському облiку вимогам дiючого законодавства. До iнформацiї, що перевiрялась, були застосованi такi процедури аудиту: перевiрка, обчислення, аналiтичнi процедури. 1. Пiдтвердження правильностi, класифiкацiї та оцiнки активiв у бухгалтерському облiку Товариства 1.1. Облiк необоротних активiв Товариства Станом на 31.12.2012р. необоротнi активи Товариства складаються з таких статей: • Нематерiальнi активи (залишкова вартiсть) – 53 тис.грн.; • Основнi засоби (залишкова вартiсть) – 834 тис.грн.; • Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї – 111 тис.грн; 1.1.1. Облiк нематерiальних активiв На нашу думку, бухгалтерський облiк нематерiальних активiв Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 «Нематерiальнi активи», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 18 жовтня 1999р. № 242. Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод здiйснено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв Товариства на 31.12.2012р. становить 53 тис.грн. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась прямолiнiйним методом. 1.1.2. Облiк основних засобiв На нашу думку, бухгалтерський облiк основних засобiв Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27 квiтня 2000р. № 92. Розкриття iнформацiї про основнi засоби у фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод здiйснено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87. Залишкова вартiсть основних засобiв Товариства на 31.12.2012 року становить 834 тис. грн. До складу основних засобiв зараховувались активи з термiном їх корисного використання бiльше 1 року. В бухгалтерському облiку основних засобiв встановлено вiдповiднiсть даних аналiтичного та синтетичного облiку вiдповiдно до П(С)БО № 7 «Основнi засоби». Облiк зносу основних засобiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства. 1.1.3. Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй. Сума довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств станом на 31 грудня 2012 року становить 111 тис. грн. Визначення первiсної вартостi фiнансових iнвестицiй здiйснено вiдповiдно до П(С)БО № 12 «Фiнансовi iнвестицiї», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв Українивiд 26 квiтня 2000 р. N 91, за собiвартiстю. Аудитор звертає увагу на те, що подальша оцiнка довгострокових фiнансових, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу ПрАТ «Сантехкомплект» не здiйснювалась, а саме, фiнансовi iнвестицiї у дочiрнi пiдприємства вiдображено не за вартiстю, що визначається з урахуванням змiни загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування, крiм тих, що є результатом операцiй мiж ПрАТ «Сантехкомплект» i об'єктом iнвестування, що має вплив на оцiнку активiв на дату фiнансової звiтностi. Разом з тим зауважуємо, що у облiковiй полiтицi Товариства не визначено основи розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу. 2. Облiк оборотних активiв Товариства За даними фiнансової звiтностi Товариства, згiдно Форми 1 - Балансу станом на 31.12.2012р. вартiсть оборотних активiв Товариства, становить 21479 тис.грн., та складається з таких статей: • Виробничi запаси - 25 тис.грн.; • Товари-11810 тис. грн.; • Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 5105 тис.грн.; • Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 2148 тис. грн.; • Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 1295 тис. грн.; • Грошовi кошти та їх еквiваленти– 445 тис.грн.; • Iншi оборотнi активи – 651 тис. грн. За даними перевiрки встановлено наступне: 2.1. Облiк запасiв На нашу думку, бухгалтерський облiк запасiв Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року здiйснено вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 20 жовтня 1999 р. N 246. Класифiкацiя та оцiнка запасiв вiдповiдають з П(С)БО № 9. Метод вибуття запасiв - середньозваженої собiвартостi, обраний товариством та вiдповiдно зафiксований у наказi ПрАТ «Сантехкомплект» вiд 5 сiчня 2012 року № 06/12 «Про органiзацiю бухгалтерського, податкового облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi на 2012 рiк», вiдповiдає П(С)БО № 9. Станом на кiнцеву дату звiтного перiоду вартiсть виробничих запасiв на балансi товариства становить 25 тис. грн., товарiв -11810 тис. грн. що вiдображено у фiнансовiй звiтностi на 31 грудня 2012 року. 2.2. Облiк дебiторської заборгованостi На нашу думку, бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi Товариства протягом 2012 року, розкриття iнформацiї про них та оцiнка на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року, в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 р. № 237 та вiдповiдно до прийнятої облiкової полiтики. Розкриття iнформацiї про дебiторську заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99 р. № 87. На кiнцеву дату звiтного перiоду вiдповiдно до даних бухгалтерського Товариства: • Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 5105 тис.грн.; • Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом – 2148 тис. грн.; • Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами – 1295 тис. грн. 2.3. Облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв На нашу думку, бухгалтерський облiк грошових коштiв та їх еквiвалентiв протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс». Облiк касових операцiй, залишкiв каси, ведення операцiй на рахунках в банку вiдповiдають вимогам чинного законодавства. Станом на 31.12.2012 року грошовi кошти та їх еквiваленти в балансi складають 445 тис. грн. в нацiональнiй валютi України. 3. Пiдтвердження реальностi, класифiкацiї та оцiнки зобов’язань у бухгалтерському облiку Товариства На нашу думку, бухгалтерський облiк зобов’язань Товариства протягом 2012 року та розкриття iнформацiї про них на дату балансу у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012 року в усiх суттєвих аспектах здiйсненi вiдповiдно до П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.00 р.№ 20. Розкриття iнформацiї про зобов’язання у фiнансовiй звiтностi за 2011 рiк проведено Товариством в вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» i П(С)БО 2 «Баланс». Структура зобов’язань Товариства станом на 31.12.2012 р. має наступний вигляд: • Короткостроковi кредити банкiв – 6262 тис. грн.; • Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги – 7795 тис.грн.; • Поточнi зобов’язання за розрахунками: з одержаних авансiв – 330 тис. грн.; з бюджетом – 260 тис. грн.; з оплати працi – 101 тис. грн.; • iншi поточнi зобов’язання – 409 тис. грн. 4. Пiдтвердження правильностi та адекватностi визначення власного капiталу, його структури та призначення На нашу думку, бухгалтерський облiк власного капiталу Товариства у суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам П(С)БО, а розкриття iнформацiї про власний капiтал у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк проведено Товариством у вiдповiдностi з П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», П(С)БО 2 «Баланс» та П(С)БО 5 «Звiт про власний капiтал», затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.99р. № 87. Власний капiтал Товариства згiдно Форми 1, Балансу на 31.12.2012р. становить 7323 тис. грн. Структура власного капiталу наступна: - статутний капiтал – 57 тис. грн.; - додатковий вкладений капiтал – 231 тис. грн.; - iнший додатковий капiтал – 51 тис. грн.; - резервний капiтал – 97 тис. грн.; - нерозподiлений прибуток – 6887 тис. грн. Статутний капiтал Товариства за станом на 31 грудня 2012 року становить 57000,00 (п’ятдесят сiм тисяч) грн. та подiлено на 100 (сто) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 570,00 гривень кожна. За даними первинних облiкових регiстрiв бухгалтерського облiку внески до статутного капiталу здiйснено в повному обсязi. 5. Пiдтвердження реальностi та точностi фiнансових результатiв дiяльностi Товариства, вiдображених в фiнансовiй звiтностi На думку аудитора бухгалтерський облiк (визнання i оцiнка) доходiв i витрат ведеться у вiдповiдностi з П(С)БО. Розкриття iнформацiї про отриманi доходи i понесенi витрати у фiнансовiй звiтностi ведеться у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi» та П(С)БО 3 «Звiт про фiнансовi результати» затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87. Облiк доходу (виручки) вiд реалiзацiї готової продукцiї (товарiв, робiт, послуг) вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 «Доходи», затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.99 р. №290. У статтi «Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» Звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдображено загальний дохiд (виручку) у сумi 78400 тис. грн. Чистий доход (виручка) становить 65784 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи – 1650 тис. грн. Доход вiд участi в капiталi – 742 тис. грн. Iншi фiнансовi доходи – 1 тис. грн. Сума надзвичайних доходiв за звiтний перiод становить 4 тис. грн. При заповненнi статей про витрати дiяльностi ПрАТ «Сантехкомплект» керувалось Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку № 16 «Витрати», затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.99 р. та № 3 «Звiт про фiнансовi результати». Собiвартiсть реалiзованої продукцiї у звiтному перiодi становила 51337 тис. грн. Адмiнiстративнi витрати – 4720 тис. грн. Витрати на збут – 5038 тис. грн. Iншi операцiйнi витрати – 1991 тис. грн. Фiнансовi витрати – 475 тис. грн. Iншi витрати – 7 тис. грн. Податок на прибуток, визнаний витратами згiдно з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 17 „Податок на прибуток”, в звiтному перiодi становив 940 тис. грн. У статтi „Чистий прибуток (збиток)” звiту про фiнансовi результати за 2012 рiк вiдображено чистий прибуток у сумi 3673 тис. грн. Аудитор звертає увагу на викладенi у п. 1.1.3 зауваження щодо оцiнки довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств. На думку аудитора вiдповiдний розрахунок балансової вартостi фiнансових iнвестицiй з урахуванням прибутку (збитку) об’єкта iнвестування за звiтний перiод, має вплив на склад доходiв та витрат вiд участi в капiталi ПрАТ «Сантехкомплект». 6. Пiдтвердження вiдповiдностi даних фiнансової звiтностi Товариства даним облiку та вiдповiдностi даних окремих форм звiтностi один одному Перевiркою вiдповiдностi даних окремих форм фiнансової звiтностi Товариства за 2012 рiк один одному, згiдно «Методичних рекомендацiй з перевiрки порiвнянностi показникiв фiнансової звiтностi», затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 22 грудня 2008 р. № 1524 iз змiнами, розбiжностей не встановлено. 7. Повнота та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi встановленим нормативам (стандартам) бухгалтерського облiку в Українi Звiтнiсть складено своєчасно згiдно П(С)БО № 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi», П(С)БО № 2 «Баланс», П(С)БО № 3 «Звiт про фiнансовi результати», П(С)БО № 4 «Звiт про рух грошових коштiв», П(С)БО № 5 «Звiт про власний капiтал», П(С)БО № 29 «Фiнансова звiтнiсть за сегментами» та наказу Мiнфiну №. 302 вiд 29.11.00р. «Про примiтки до рiчної звiтностi». Бухгалтерська звiтнiсть вiдповiдає аналiтичному бухгалтерському облiку та пiдтверджується документами первинного облiку. У якостi концептуальної основи для пiдготовки фiнансових звiтiв ПрАТ «Сантехкомплект» використовувались нацiональнi стандарти з бухгалтерського облiку. Бухгалтерський облiк здiйснювався з використанням плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiну України № 291 вiд 31.11.99р. 8. Наявнiсть та незмiннiсть облiкової полiтики Товариства за перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2012 р. У вiдповiдностi до ст.8 Закону України “Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi” вiд 16.07.99 р. №996-XIV, Товариством встановлено єдину облiкову полiтику. Ведення бухгалтерського облiку органiзовано iз застосуванням комп’ютерної бухгалтерської програми. Постановка бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку та iншим нормативним документам за виключенням зауважень, викладених у п. 1.1.3. Товариством досягнуто незмiнностi облiкової полiтики протягом 2012 року. Аудитор зауважує: в Наказi ПрАТ «Сантехкомплект» вiд 5 сiчня 2012 року № 06/12 «Про органiзацiю бухгалтерського, податкового облiку та облiкову полiтику на пiдприємствi на 2012 рiк» не вiдображенi всi принциповi питання органiзацiї бухгалтерського облiку, зокрема розрахунку вартостi фiнансових iнвестицiй на дату балансу. 9. Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року За даними перевiрки дiй, якi вiдбулися протягом звiтного 2012 року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» встановлено, що протягом звiтного року Приватним акцiонерним товариством «Сантехкомплект»: o рiшення про випуск та розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу не приймалось; o рiшення про викуп власних акцiй не приймалось; o позики або кредити на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв емiтента не одержувались; o товариство не має фiлiй та представництв, рiшення про утворення фiлiй або представництв не розглядались, не приймались; o порушень справи про банкрутство товариства немає; o змiн власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй не було; o змiни у складi посадових осiб не вiдбувалось. 10. Аналiз показникiв фiнансового стану Товариства № п/п Показники Формули розрахунку показника фiнансового стану емiтента Норма Значення показника 31.12.11р. Значення показника31.12.12р. 1 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Короткостроковi фiнансовi вкладення)/ Короткостроковi зобов’язання 0,25-0,5 0,03 0,03 2 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = ( Грошовi кошти + Грошовi еквiваленти + Дебiтори + Запаси + Витрати ) / Короткострокову заборгованiсть 1,0-2,0 1,1 1,5 3 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) К3 = Власнi кошти / Вартiсть майна (пiдсумок активу балансу) 0,25-0,5 0,2 0,3 4 Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) К4 = ( Короткострокова кредиторська заборгованiсть + Довгострокова кредиторська заборгованiсть )/ Власний капiтал 0,5-1,0 5,3 2,1 5 Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Ф № 2 р.220/(Ф №1 (р.280 гр.3 +р.280 гр. 4 )/2) 0,04 0,1 На пiдставi аналiзу показникiв фiнансового стану можна зробити висновок: 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вказує на те, що поточнi зобов’язання не можуть бути сплаченi негайно за рахунок власних грошових коштiв. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi негативно характеризує платоспроможнiсть пiдприємства. По зрiвнянню з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта не змiнився. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) вказує на те, що власних ресурсiв товариства буде достатньо для погашення його поточних зобов’язань. По зрiвнянню з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта збiльшився. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї) вказує на те, що частка власного капiталу товариства у фiнансуваннi активiв менша, нiж залученого, це вказує на нестабiльнiсть структури капiталу пiдприємства. По зрiвнянню з даними на початок звiтного перiоду показник коефiцiєнта збiльшився. 4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) вказує на те, що залежнiсть пiдприємства вiд залучених засобiв значна, що обумовлено стратегiй розвитку на даному етапi функцiонування пiдприємства як суб’єкта пiдприємницької дiяльностi. По зрiвнянню з попереднiм перiодом показник коефiцiєнта зменшився. 5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв показує на суттєве збiльшення результативностi вкладення засобiв у дiяльнiсть товариства та пiдвищення рацiональностi використання їх дiючим менеджментом по зрiвнянню з попереднiм перiодом. Аналiз фiнансового стану Приватного акцiонерного товариства «Сантехкомплект» на 31 грудня 2012 року свiдчить про залежнiсть вiд залученого капiталу та неможливiсть Товариства погасити свої зобов’язання негайно, але власних оборотних активiв Товариства буде достатньо для погашення його поточних зобов’язань. Результативнiсть вкладення засобiв у пiдприємство достатня, та має тенденцiю к збiльшенню.