Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Кривобок Галина Дмитрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
20038832
4. Місцезнаходження
м. Київ , Днiпровський, 02002, м. Київ, Раскової Марини, 19
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 4992990 (044) 4992990
6. Електронна поштова адреса
ttv@santech.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" № 80 (1833)   28.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці santech.kiev.ua в мережі Інтернет 29.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї також не включенi наступнi форми: "Iнформацiя про облiгацiї (процентнi, дисконтнi, цiльовi) емiтента" - за звiтний перiод випускiв будь-яких облiгацiй емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента» - за звiтний перiод випускiв будь-яких iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не надавав особливу iнформацiю. У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилось "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй. Не заповненi роздiли "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" оскiльки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води тому вiдповiдна iнформацiя не зазначається. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до МСБО. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань, за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. Осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента (юридичнi особи) немає. Дивiденди за звiтний перiод не нараховувались. Корпоративний секретар не обирався.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 400003
3. Дата проведення державної реєстрації
02.06.1998
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
57000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
49
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
46.74 Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього
46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням
46.15 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi меблями, господарськими товарами, залiзними та iншими металевими виробами
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
2) МФО банку
300658
3) поточний рахунок
26007001100692
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПIРЕУС БАНК МКБ"
5) МФО банку
300658
6) поточний рахунок
26007001100692

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутнi д/н 01.01.1900 д/н 01.01.1900
Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): д/н
 

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
Послугами рейтингового агентства не користувалися уповноважене рейтингове агентство 01.01.1900 д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Данiлкiн Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4504 929115 05.02.2003 Ломоносiвського р-ну м. Москва
4) рік народження**
1964
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "Сантехкомплект" (Росiя)
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2011 на 3 роки
9) Опис
Права та обов'язки члена наглядової ради визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що укладається з членом наглядової. ради. Виплата та нарахування за займану посаду не проводяться. Попередньо займанi посади директор ТОВ «Сантехкомплект» 10 рокiв. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривобок Галина Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 012506 13.02.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища, Фiнанси
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ «Сантехкомплект», Заступник директора зi збуту
8) дата обрання та термін, на який обрано
22.12.2010 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариств та Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 11 Попереднi посади: ПрАТ «Сантехкомплект» з 03.06.2002р. -начальник фiнансово-економiчного вiддiлу - 3 роки, з 10.07.2005р. - начальник регiонального фiнансово-економiчного вiддiлу - 1 рiк, з 09.09.2006р. Заступник директора зi збуту - 4 роки, з 20.12.2010р. по цей час - Директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ясько Геннадiй
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
LV 3920153 07.02.2012 паспортним вiддiлом №4 м. Рига
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища; iнженер-економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
2002 -2012 роки - Голова правлiння SIA Santehkomplekt ( м.Рига)
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2011 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що укладається з Головою наглядової ради. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17 Попереднi посади: 1996-2002 директор ТОВ «Сантехкомплект», м.Рига, Директор SIA Santehkomplekt ( м.Рига), 2002 -2012 роки - Голова правлiння SIA Santehkomplekt ( м.Рига), ПрАТ "Сантехкомплект" з 2012р. по цей час - Голова наглядової ради.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мезенцева Людмила Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 637697 06.11.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1948
5) освіта**
вища, економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Сантехкомплект" Головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.04.2011 на 3 роки
9) Опис
Права та обов'язки члена наглядової ради визначаються Законом, iншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про наглядову раду, а також контрактом, що укладається з членом наглядової ради. Попередньо займанi посади 02.06.1992 роки – 11.04.1997 Головний бухгалтер НВЦ «АСТОС», ПрАТ «Сантехкомплект» з 18.04.1997 – 03.01.2012 року Головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 17 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цiлiцький Тарас Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 833372 01.06.2006 Таращанським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1988
5) освіта**
вища, Облiк i Аудит
6) стаж керівної роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "Сантехкомплект", заступник головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано
03.01.2012 безстроково
9) Опис
Права та обов’язки Головного бухгалтера визначаються посадовими iнструкцiями, трудовим договором. Розмiр виплаченої винагороди за 2012 рiк складає Сто сiмнадцять тисяч дев’ятсот гривень. Попередньо займанi посади: ТОВ «УКР-ПАК» з 05.10.2006 року – бухгалтер (виробництво) 1 рiк 6 мiс. ; ПрАТ «Сантехкомплект» з 03.07.2008 року – провiдний бухгалтер 3 роки; ПрАТ «Сантехкомплект 31.05.2011 р. – заступник головного бухгалтера 7 мiс; ПрАТ «Сантехкомплект» з 03.01.2012 по даний час – Головний бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 3 Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Член Наглядової ради Данiлкiн Вiктор Миколайович 4504 929115 05.02.2003 Ломоносiвського р-ну м. Москва 13.12.2010 50 50 50 0 0 0
Директор Кривобок Галина Дмитрiвна СМ 012506 13.02.1999 Василькiвським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 01.01.1990 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Ясько Геннадiй LV 3920153 07.02.2012 паспортним вiддiлом №4 м. Рига 09.02.2011 25 25 25 0 0 0
Член Наглядової ради Мезенцева Людмила Анатолiївна СН 637697 06.11.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович СМ 833372 01.06.2006 Таращанським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Усього 75 75 75 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Юридичнi особи акцiями емiтента не володiють д/н д/н м. Київ д/н д/н д/н 01.01.1900 0 0 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Ясько Геннадiй LV 3920153 07.02.2012 паспортним вiддiлом №4 м. Рига 04.04.2011 25 25 25 0 0 0
Данiлкiн Вiктор Миколайович 4504 929115 05.02.2003 ОВД Ломоносiвського р-ну м. Москва 03.12.2010 50 50 50 0 0 0
Тiссова Тетяна Олександрiвна 4597 036535 19.02.1998 ВВС р-ну Коньково м. Москви 03.12.2010 25 25 25 0 0 0
Усього 100 100 100 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Затвердження плану розвитку пiдприємства на 2013 рiк. 2. Затвердження звiту про фiнансову-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк 3. Прийняття рiшення про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв. 4. Затвердження кошторису на оплату працi голови наглядової ради. 5. Прийняття рiшення за наслiдками звiту Директора. Особа, що подала пропозицiю до перелiку питань порядку денного – Кривобок Г.Д. Iнiцiювала проведення загальних зборiв – Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Затвердили плану розвитку пiдприємства на 2013 рiк. «За» 100 % голосiв. 2. Затвердили звiт про фiнансову-господарську дiяльнiсть товариства за 2013 рiк «За» 100 % голосiв. 3. Вирiшили прибуток не розподiляти, нарахування i виплату дивiдендiв не проводити акцiонерам. «За» 100 % голосiв. 4. Затвердили кошторис на оплату працi голови наглядової ради. «За» 100 % голосiв. 5. Прийняли рiшення за наслiдками звiту Директора. «За» 100 % голосiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.01.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: Звiльнення директора ДП «Днiпро-Сантехкомплект» ПрАТ «Сантехкомплект» Краснова Д.В. 2. Призначення на посаду директора ДП «Днiпро-сантехкомплект» ПрАТ «Сантехкомплект» Пахомова О.В. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Кривобок Г.Д. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Кривобок Г.Д. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Звiльнення директора ДП «Днiпро-Сантехкомплект» ПрАТ «Сантехкомплект» Краснова Д.В. з 25.01.2013 року «За» 100 % голосiв. 2. Призначення на посаду директора ДП «Днiпро-сантехкомплект» ПрАТ «Сантехкомплект» Пахомова О.В. з 25.01.2013 року «За» 100 % голосiв.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2013
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Призначити директора ПрАТ «Сантехкомплект» Кривобок Галину Дмитрiвну повноважним представником на конкурсних торгах. 2. Дати право пiдпису директору ПрАТ «Сантехкомплект» Кривобок Галинi Дмитрiвнi всiх документiв пов’язаних з конкурсними торгами. 3. Надати дозвiл директору ПрАТ «Сантехкомплект» Кривобок Галинi Дмитрiвнi на укладання правочину на суму вище 500 тисяч гривень. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Ясько Г.В. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: Кривобок Г. Д. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Призначити директора ПрАТ «Сантехкомплект» Кривобок Галину Дмитрiвну повноважним представником на конкурсних торгах. «За» 100 % голосiв. 2. Дати право пiдпису директору ПрАТ «Сантехкомплект» Кривобок Галинi Дмитрiвнi всiх документiв пов’язаних з конкурсними торгами. «За» 100 % голосiв. 3. Надати дозвiл директору ПрАТ «Сантехкомплект» Кривобок Галинi Дмитрiвнi на укладання правочину на суму вище 500 тисяч гривень. «За» 100 % голосiв.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.10.2010 468/10/1/10 ТУ ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. UA1002381002 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 570 100 57000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента на органiзованих внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках ЦП не здiйснювалась. Намiрiв включення цiнних паперiв емiтента до лiстингу не було. Додаткової емiсiї не було.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 834 1092 0 0 834 1092
будівлі та споруди 6 2 0 0 6 2
машини та обладнання 186 394 0 0 186 394
транспортні засоби 287 396 0 0 287 396
інші 355 300 0 0 355 300
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 834 1092 0 0 834 1092
Опис Группа транспортнi засоби: термiн використання транспортних засобiв (легковi 7 рокiв), (Вантажнi 10 рокiв). Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть становить 1025977,03 грн., сума нарахованого зносу 632386,72 грн., ступiнь зносу становить 63%. Група машини та обладнання: термiн використання (комп’ютери 5 рокiв) (стелажне обладнання 12 рокiв) (Автонавантажувачi 6р.) (iнше 5 рокiв). Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Первiсна вартiсть становить 1829311,23грн., сума нарахованого зносу 1134983,94 грн., ступiнь зносу становить 65%.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 11654 7323
Статутний капітал (тис. грн.) 57 57
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 57 57
Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 11597 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 11597 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 7266 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 7266 тис.грн.
Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 7726 X X
у тому числі:  
Займ вiд нерезидента ТОВ "Сантехкомплект" (Рига) №061/10А 23.09.2010 2760 5 15.10.2015
АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" Договiр кредитної лiнiї SME_WC/06768 вiд 09.10.2013 року 09.10.2013 1786 19 08.10.2014
Безвiдсотковий займ вiд нерезидента-засновника фiз.особи Данилкiна В.М. Договiр № 4309 вiд 16.09.201 11.11.2013 3180 0 04.11.2014
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 199 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 8641 X X
Усього зобов'язань X 16566 X X
Опис: д/н

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма ТОВ "Iнтелект-сервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 30489017
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 26
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2129 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2012 1 0
3 2013 3 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Делегування додаткових повноважень директору ПрАТ «Сантехкомплект» Кривобок Г.Д. в представництвi iнтересiв в конкурсних торгах та здiйсненнi правочинiв Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) д/н
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): д/н X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Так Так Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Ні Так Ні Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Так Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) вимоги чинного законодатва

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ревiзiйна комiсiя вiдсутня

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1900 ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
Територія за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 46.74
Середня кількість працівників 49
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса Раскової Марини, 19, м. Київ, Днiпровський, 02002, Україна, (044) 4992990
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 53 21 0
первісна вартість 1001 132 107 0
накопичена амортизація 1002 79 86 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 47 0
Основні засоби: 1010 834 1092 0
первісна вартість 1011 2175 2859 0
знос 1012 1341 1767 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

111

111

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 998 1271 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 11835 15063 0
Виробничі запаси 1101 25 34 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 11810 15029 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 5105 8663 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1295

731

0
з бюджетом 1135 2148 1263 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 58 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 445 410 0
Готівка 1166 8 2 0
Рахунки в банках 1167 437 408 0
Витрати майбутніх періодів 1170 3 1 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 651 760 0
Усього за розділом II 1195 21482 26949 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 22480 28220 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 57 57 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 13 13 0
Додатковий капітал 1410 269 269 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 97 97 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6887 11218 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 7323 11654 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 6262 7726 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 7795 7601 0
за розрахунками з бюджетом 1620 260 199 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 260 190 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 101 44 0
за одержаними авансами 1635 330 635 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 409 361 0
Усього за розділом IІІ 1695 15157 16566 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 22480 28220 0

Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 78944 65784
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 59254 ) ( 51337 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

19690

14447
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1278 1650
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4412 ) ( 4720 )
Витрати на збут 2150 ( 8211 ) ( 5038 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2900 ) ( 1991 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

5445

4348
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 413 742
Інші фінансові доходи 2220 18 1
Інші доходи 2240 0 4
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 419 ) ( 475 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 7 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

5457

4613
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1126 -940
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

4331

3673
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4331 3673

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 981 820
Витрати на оплату праці 2505 2791 2956
Відрахування на соціальні заходи 2510 631 631
Амортизація 2515 473 516
Інші операційні витрати 2520 10647 6826
Разом 2550 15523 11749

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 100 100
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 100 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

39764

44862
Повернення податків і зборів 3005 0 2
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 10 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 46286 28088
Надходження від повернення авансів 3020 560 157
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 254 52
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 41723 )

( 61398 )
Праці 3105 ( 2361 ) ( 2466 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 696 ) ( 656 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1649 ) ( 6555 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1190 ) ( 957 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 3 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 459 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 30945 ) ( 1476 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 902 ) ( 229 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 9308 ) ( 767 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -710 -385
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 18 0
дивідендів 3220 413 742
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 850 ) ( 222 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -419 520
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 24123 3892
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 22944 4078
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 214 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 965 -186
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -164 -51
Залишок коштів на початок року 3405 445 476
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 129 20
Залишок коштів на кінець року 3415 410 445

Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОАРИСТВО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" за ЄДРПОУ 20038832
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 57 13 269 97 6887 0 0 7323
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 57 13 269 97 6887 0 0 7323
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 4331 0 0 4331
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 4331 0 0 4331
Залишок на кінець року 4300 57 13 269 97 11218 0 0 11654

Примітки д/н
Керівник Кривобок Галина Дмитрiвна
Головний бухгалтер Цiлiцький Тарас Володимирович